Chráněná krajinná oblast Jeseníky

(1682)

Chráněná krajinná oblast se rozkládá na částech okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím posláním je udržovat a zlepšovat dochované přírodní hodnoty v celém jejich spektru, zachovat krajinný ráz charakterizovaný vysokou lesnatostí, morfologickou členitostí masivu Hrubého Jeseníku a historickou strukturou osídlení.

klikněte pro zvětšení

Na různorodém geologickém podloží se vyvinula unikátní společenstva rostlin a živočichů, chráněná v reprezentativní síti zvláště chráněných území, zejména národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz a Rašeliniště Skřítek.

Diferencovaná ochrana území je stanovena zonací a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast Jeseníky. Bezesporu nejvýznamnějším maloplošným chráněným územím je NPR Praděd s takovými přírodními fenomény, jako je ledovcový kar Velké kotliny, který náleží botanicky k druhově k nejbohatším lokalitám ve střední Evropě, s výskytem např.kopyšníku tmavého, škardy sibiřské, jestřábníku alpského, chlupatého a slezského, šabřiny tatarské, zvonku sudetského, hvězdice alpské, ale i zdejších endemitů (druh, který je vázán pouze na jednu lokalitu a jinde na světě se nevyskytuje) jitrocele tmavého sudetského a hvozdíku kartouzku sudetského. Dalšími endemity jsou lipnice jesenická a zvonek jesenicky na skále Petrových kamenů.

Z fauny pak stojí za připomenutí např. linduška horská, pěvuška podhorní, kos horský,  myšivka horská; v klimaxových smrčinách a vrchovištích se uchoval tetřívek a tetřev, v nižších polohách sýc rousný, ořešník kropenatý a vzácně rys ostrovid. Migrujícími druhy jsou vlk a medvěd. Hojná je jelení a srnčí zvěř. V malém zastoupení  je nepůvodní zvěř kamzičí. Poměrně stabilizované jsou populace jeřábka lesního, čápa černého a chřástala polního. Horské potůčky a údolí oživují skorec vodní, konipas bílý, horský a hýl rudý. Ve vodách  žije pstruh obecný, vranka obecná a pruhoploutvá i mihule potoční. V posledních letech je taktéž pozorován sokol stěhovavý, který zde již znovu zahnízdil.

CHKO Jeseníky je ideálním místem pro pěší turistiku, kterou lze obohatit návštěvou některé ze sedmi naučných stezek.

Celá oblast je taktéž protkána množstvím značených cykloturistických tras a pro zimní sport a rekreaci lze využít několik lyžařských areálů.

K nejvyhledávanějším patří oblast Pradědu, kde je však lyžování regulováno vzhledem k podmínkám ochrany rezervace.

Lyžovat se smí jen na vymezených tratích při dostatečné sněhové pokrývce v časově omezeném období.  Podmínky provozování vleků stanovuje rozhodnutím o výjimce MŽP.

Pro milovníky běžeckého lyžování je k dispozici lyžařský běžecký areál u Sporthotelu Kurzovní s napojením na hřebenovku směrem na Červenohorské sedlo a Šerák.

Správa CHKO Jeseníky Vám děkuje, za ohleduplné chování k přírodnímu prostředí a věříme, že budete:

  • tábořit a rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech
  • vjíždět a parkovat jenom tam, kde je to povoleno
  • pohybovat se v národních přírodních rezervacích jen po značených cestách
  • při jízdě na kole se řídit pravidlem  - co není zakázáno je povoleno
  • zachovávat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí

NAUČNÉ STEZKY

Rejvíz - pěší  stezka částečně po povalovém chodníku v NPR Rejvíz v délce 3km vede do středu největšího moravského rašeliniště k Velkému mechovému jezírku. Na pěti zastaveních se návštěvník seznámí s bohatými společenstvy rašelinných luk a typickými druhy rozvodnicového vrchoviště.  


Velká kotlina - pěší stezka v NPR Praděd o délce 6km vede nejatraktivnějším botanickým územím CHKO Jeseníky evropského významu. Na sedmi zastaveních je prezentována místní unikátní flóra a fauna, vysvětleno působení anemo-orografického systému na biodiverzitu a geomorfologie ledovcového karu.


Bílá Opava - pěší stezka vede 3km hluboce zaříznutým romantickým údolím stejnojmenné horské říčky v NPR Praděd. Typické geomorfologické fenomény, mimořádná krajinářská hodnota a pralesovitý charakter původních smrkových porostů přibližují náročnějším turistům informační panely na šesti zastaveních.


Branná - Pasák - v roce 2000 obnovená pěší stezka o délce 12,5 km a 14-ti zastaveních, která je svojí šíří obsahu zcela ojedinělá. Na panelech získá návštěvník informace jak o přírodních hodnotách, tak kulturně-historických a technických zajímavostech okolí Branné s nádhernou krajinářskou  estetikou.


S koprníčkem na výlet Keprnickými horami - pěší stezka kopírující v délce 9km hlavní hřeben seznamuje návštěvníky na čtrnácti zastaveních s přírodními a historickými zajímavostmi území, v kapličce na Vřesové studánce miniexpozice, dále historie a ohrožené druhy nejstarší rezervace na Moravě NPR Šerák-Keprník.   


Mineralogická naučná stezka Sobotín – Maršíkov - první svého druhu v ČR, zavádí zájemce do šesti významných mineralogických lokalit v Jeseníkách.

Lesní ekostezka Švagrov – byla zřízena Střediskem ekologické výchovy při DDM Vila Doris v Šumperku v roce 2000. Nachází se pod masívem Mravenečníku u Vernířovic, výchozím místem je turistická základna Švagrov.

Se skřítkem okolím Pradědu – informační panely poutavým způsobem zpříjemňující výstup z Ovčárny na Praděd.


Světem horských luk – Z Ovčárny na Skřítek, zastávky jsou pojaty netradičně, v terénu jsou pouze tabulky s názvy zastavení, k dispozici je průvodce, který obdržíte na nástupních místech, nebo je ke stažení na internetu.

 

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JESENÍKY

Zřízení chráněné krajinné oblasti: 1969
Rozloha: 744 km2
Nadmořská výška: 330 m (řeka Bělá v Mikulovicích) - 1492 m (Praděd)
Zvláštní ochrana: 27 maloplošných zvláště chráněných území (4546 ha)

Informace:

Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93
790 01 Jeseník
tel.: 584 402 228
e-mail: jeseniky@nature.cz
www.jeseniky.ochranaprirody.cz

 
zpět
Webing.cz - webdesign, webhosting Infotip.cz - informační a vyhledávací server Copyright © 2008 - 2024 Tip na výlet